Privacyverklaring

Bij sitebezoek worden geen gegevens opgeslagen en er worden geen cookies gebruikt.

Avelco ICT & Cloud Diensten, gevestigd aan De Run 4312k 5503 LN Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

A.G.H Velings is de intern aangewezen Security Officer van Avelco ICT & Cloud Diensten Hij/zij is te bereiken via helpdesk@avelco.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Avelco ICT & Cloud Diensten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Avelco ICT & Cloud Diensten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Bankrekeningnummer.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@avelco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Avelco ICT & Cloud Diensten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 • Avelco ICT & Cloud Diensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Avelco ICT & Cloud Diensten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avelco ICT & Cloud Diensten) tussen zit. Avelco ICT & Cloud Diensten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Sophos Antivirus voor de beveiliging van uw werkstation en data.
 • Sophos Firewall voor de beveiliging van uw bedrijfsnetwerk.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Avelco ICT & Cloud Diensten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  Proces Bewaartermijn Grondslag
  Sollicitatieprocedure 4 weken Vrijstellingsbesluit WBP
  Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar Wet op de Rijksbelastingen
  Verzuimbeheer 2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP
  Beveiligingscamera's 4 weken Vrijstellingsbesluit WBP
  Bezoekersregistratie 6 maanden Vrijstellingsbesluit WBP
  Logging internetgebruik en netwerk 6 maanden Vrijstellingsbesluit WBP
  Gerechtelijke procedures 2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP
  Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen
  Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar Uitvoeringsregeling LB
  Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen
  E-mails 14 dagen na verwijdering Microsoft Retention Policy
  Mailboxen 30 dagen na verwijdering Microsoft Retention Policy
  Online Werkplek data 30 dagen na verwijdering Vrijstellingsbesluit WBP
  Back-ups 30 dagen na laatste back-up Vrijstellingsbesluit WBP

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Avelco ICT & Cloud Diensten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avelco ICT & Cloud Diensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avelco ICT & Cloud Diensten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@avelco.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, Dit ter bescherming van je privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Avelco ICT & Cloud Diensten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Avelco ICT & Cloud Diensten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via helpdesk@avelco.nl.

  Avelco ICT & Cloud Diensten heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.